1. ÚVOD

Snažíme se chránit Vaše osobní údaje a soukromí.

Tyto zásady ochrany soukromí (dále jen "Zásady") vysvětlují, jakým způsobem můžeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Dále zde najdete informace o Vašich právech ve vztahu k námi zpracovávaným osobním údajům.

"Osobní údaje" jsou jakékoli informace, které mohou být použity k Vaší identifikaci, nebo které jsou s Vámi, jakožto fyzickou osobou, spojeny.

Prosíme, abyste nám nepředávali žádné osobní údaje, pokud nechcete, aby byly používány způsobem popsaným v těchto Zásadách.

Tyto Zásady se vztahují na zpracování Vašich osobních údajů spojené zejména s:

(k) poskytováním informací, které si od nás vyžádáte;
(l) využíváním našich služeb
(m) zasíláním informací o akcích, které pořádáme nebo o akcích našich nájemců formou informačního newsletter; a
(n) používáním našich webových stránek.

2. SBĚR INFORMACÍ

2.1 Všeobecně

Osobní údaje shromažďujeme přímo od Vás (a to i v případě, že s námi komunikujete např. prostřednictvím e-mailu), od našich klientů (zejména od nájemců komerčních prostor v areálu Orlice park shopping) nebo vlastní činností (např. ankety nebo reportážní fotografie na marketingových akcích konaných v areálu Orlice park shopping).

Dále můžeme osobní údaje získávat od třetích stran, jako jsou např. náborové agentury, poskytovatelé informací nebo služeb, veřejně dostupné záznamy apod.

Můžeme shromažďovat aktuální i historické osobní údaje včetně Vašeho jména, kontaktních údajů, identifikace zaměstnavatele, pozic a detailů dotazů / stížností. Můžeme také shromažďovat osobní údaje o Vašich dalších jednáních s námi , včetně jakéhokoli kontaktu, který mezi námi proběhl, ať již osobně, telefonicky, e-mailem nebo online.

Poskytování osobních údajů může být buď zákonným, nebo smluvním požadavkem. O této skutečnosti, jakož i o tom, zda máte jakožto subjekt údajů povinnost příslušné osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů, budeme Vás řádně a včas informovat.

Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

2.2 Potenciální obchodní spolupráce

Pokud máte zájem o obchodní spolupráci s naší společností a poskytnete nám osobní údaje prostřednictvím e-mailu, tyto údaje budou použity pouze v rámci interního posuzovacího řízení a nebudou předány nikomu mimo naši společnost. Výjimečně se může stát, že budeme nuceni Vaše osobní údaje poskytnout třetím osobám v souvislosti s právními předpisy např. na žádost orgánů státní správy.

2.3 Osobní údaje získané od třetí osoby, jež není subjektem těchto údajů

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, budeme Vás vhodnou formou informovat o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

3. ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud:

(a) je to nutné pro plnění smlouvy s Vámi nebo našimi klienty; nebo
(b) poskytnete svůj souhlas k tomuto zpracování; nebo
(c) považujeme takové zpracování za nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů, v souladu s Vaším
přiměřeným očekáváním a minimálním dopadem na Vaše soukromí; nebo
(d) to vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis.

Vaše osobní údaje využíváme k:

(a) marketingovým účelům zejména pro zasílání Newsletter, Magazínu a případných obchodních sdělení;
(b) poskytování a vylepšování našich služeb;
(c) udržování a rozvíjení našeho vztah s Vámi;
(d) zlepšení naší interní organizace;
(e) plnění našich zákonných povinností;
(f) monitorování a analýze našeho podnikání;

Vaše osobní údaje budeme uchovávat jen tak dlouho, jak je za daných okolností rozumně nutné nebo jak to vyžadují právní předpisy. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s poskytováním našich služeb nebudou uchovávány po dobu delší, než vyplývá z platných a účinných právních předpisů, resp. po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují především:

(a) základní informace, jako je Vaše jméno, příjmení a Váš vztah k nám nebo našim klientům;
(b) kontaktní údaje, například poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo;
(c) finanční informace, například informace týkající se plateb;
(d) informace týkající se využívání našich internetových stránek (viz. Informace o souborech cookies – CN);
(e) informace, které nám poskytnete za účelem využívání našich služeb;
(f) informace, které nám poskytnete za účelem navázání obchodněprávního vztahu;
(g) Vaše obrazové záznamy (fotografie) a jakékoli další informace, které nám sami poskytnete

4. PŘEDÁVÁNÍ A SDÍLENÍ

Neprodáváme ani jinak neposkytujeme Vaše osobní údaje jiným komerčním subjektům.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud:

(a) jste nám k tomu dal/a souhlas;
(b) máme právní povinnost tak učinit;
(c) z důvodu organizačních změn uvnitř naší společnosti nebo přenesení veškeré nebo části našeho podnikání budeme muset předat Vaše informace novým subjektům nebo třetím stranám;
(d) v případech, kdy je důležité předat informace třetím stranám, s nimiž spolupracujeme (např. společně sponzorované akce);
(e) předáváme anonymní statistické informace o uživatelích našich webových stránek a související uživatelské informace spolehlivým třetím stranám, včetně analytiků a poskytovatelů vyhledávačů.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s některými důvěryhodnými třetími stranami v souladu se smlouvami, které s nimi máme uzavřené. Jde především o:

(a) naše profesionální poradce a auditory;
(b) dodavatele, kteří nám poskytují určité podpůrné služby, jako je rozesílka Newsletter;
(c) poskytovatele informačních systémů a poskytovatele IT služeb;
(d) třetí strany zapojené do pořádání akcí pro naše zákazníky.

Z důvodů uvedených v těchto Zásadách mohou být Vaše osobní informace předány státním orgánům, soudům a donucovacím orgánům. Vynaložíme nezbytné úsilí k tomu, abychom Vás o tomto předem informovali, pokud nám to právní předpisy nezakazují.

Pro informaci o subjektech, se kterými v současné době spolupracujeme a jimž některé údaje předáváme, nahlédněte do seznamu příjemců.

5. SDÍLENÍ INFORMACÍ SE SPOLEČNÝM SPRÁVCEM A V RÁMCI POBOČEK

Zpracovávané osobní údaje můžeme sdílet s ostatními společnostmi v rámci skupiny, jejíž je naše společnost součástí, jakož i se společným správcem Orlice park shopping, společností Cushman & Wakefield, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 49612620, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 20834.

6. BEZPEČNOST

Uplatňujeme opatření nezbytná k bezpečnému uchování informací v elektronické nebo fyzické podobě, a k zabránění neoprávněnému přístupu, změnám či zveřejnění informací. Naše zásady zabezpečení informací jsou podporovány řadou bezpečnostních standardů, procesů a postupů. Informace ukládáme v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Požadujeme, aby poskytovatelé našich datových úložišť splňovali příslušné standardy průmyslového zabezpečení. Všichni partneři, zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k důvěrným informacím, podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, tedy do země mimo Evropskou unii, nebo mezinárodní organizace.

7. COOKIES

Informace o tom, jaká cookies využíváme, jsou k dispozici zde

8. VAŠE PRÁVA

Předpisy na ochranu osobních údajů Vám přiznávají následující práva:

8.1

Právo na přístup, které znamená Vaše právo vyžadovat od nás informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo je od nás získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.

8.2

Uplatněním práva na opravu docílíte opravy nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, a to bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování máte jakožto subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

8.3

Právo na výmaz představuje naši povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

(a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
(b) odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
(c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
(d) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
(e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti,
(f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování OÚ nezbytné:

(a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace
(b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu Evropské unie (např. podle práva České republiky), které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu, kterým je jsme pověřeni;
(c) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
(d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; nebo
(e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

8.4

Právo na omezení zpracování představuje Vaše právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud:
(a) popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
(b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale Vy odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
(c) zpracování Vašich osobních údajů již není z naší strany potřebné, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
(d) jste vznesl/a námitku proti zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany, včetně souvisejícího profilování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu Evropské unie. O zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni Vás předem informovat.

8.5

Právo na přenositelnost představuje Vaše právo získat Vaše osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že
(a) zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
(b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

8.6

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně profilování. Pokud práva využijete, nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad Vašimi právy a zájmy. Dále můžeme takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, naše oprávněné důvody se již nezkoumají.

8.6

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Pokud byste chtěli využít kteréhokoli z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, na níže uvedené adrese.
(a) gdpr@orlicepark.cz

Informace, které o Vás zpracováváme, by měly být aktuální a přesné. Informujte nás, prosím, o všech změnách Vašich osobních údajů na níže uvedené adrese.
(a) gdpr@orlicepark.cz

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, oficiální WWW: www.uoou.cz.

9. MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Pokud jste naším zákazníkem, můžeme Vám zasílat aktuální sdělení související s nabídkou našich služeb. Pokud nejste naším zákazníkem, potřebujeme získat před zasíláním našich nevyžádaných sdělení Váš souhlas. V případě, že již nechcete naše marketingová sdělení dostávat, dejte nám, prosím, vědět, abychom Vás mohli odstranit z našich distribučních seznamů. Můžete nás kontaktovat na níže uvedené adrese, nebo využít možnost tzv. „opt-out“ na každém našem nevyžádaném sdělení.

10. AKTUALIZACE

Tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumáváme a vyhrazujeme si právo na jejich případnou změnu.

11. KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE

Správce osobních údajů: NRE Hradec s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 038 18 900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238339.
Zástupce správce osobních údajů: Martin Soukup, gdpr@orlicepark.cz

Doručovací adresa: Praha 1, V celnici 1031/4, Nové Město, PSČ 11000.

E-mail: gdpr@orlicepark.cz

Poslední aktualizace: červen 2022